Osta pilet

Lux Expressi konfidentsiaalsuspoliitika

LUX EXPRESSI KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA

1. Üldsätted.

1.1. Käesolev dokument määrab Lux Expressi poliitika Lux Expressi klientide – rahvusvaheliste bussireiside regulaarliinide reisijate ja Lux Expressi veebilehekülje kasutajate – isiklike andmete töötlemise osas.
Sõltuvalt riigist, mille territooriumil isiklikke andmeid töödeldakse, kohaldatakse käesolevas dokumendis sisalduvat Lux Expressi isiklike andmete töötluse poliitikat sellises osas, mis ei lähe vastuollu kohaliku seadusandlusega.
Vene Föderatsiooni territooriumil töödeldakse isiklikke andmeid Föderaalseadusega nr 152-ФЗ "Isiklikest andmetest" 2006. a 27. juulil sätestatud korras.

1.2. Dokumendi tekstis kasutatakse järgmisi põhimõisteid:
“Isiklike andmete operaator”, “Operaator”, “Lux Express” – juriidilised isikud (kõik koos ja igaüks eraldi) – suletud aktsiaselts EUROLINES, registreeritud ja tegutseb vastavuses Vene Föderatsiooni seadusandlusega (ОГРН 1027810259146, ИНН 7816121179, asukoht: 198095, Peterburi, Škapina 10), samuti järgmised välismaised juriidilised isikud: Lux Express Estonia AS (Eesti Vabariik), SIA Lux Express Latvia (Läti Vabariik), Lux Express Lithuania UAB (Leedu Vabariik), LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O (Poola), mis teostavad rahvusvahelisi regulaarseid reisijatevedusid bussidega kaubamärgi all Lux Express;
“Isiklike andmete subjekt”, “Klient” – kodanik, kellel on kavatsus tellida või saada või kes on tellinud või saanud või kasutab Lux Expressi teenuseid reisijateveo alal rahvusvaheliselt isiklikeks vajadusteks, mis pole seotud ettevõtlustegevusega. Isiklike andmete subjektiks on ka kodanik, kelle isiklikud andmed Operaator saab agendilt, turismioperaatorilt, kes tagab Isiklike andmete subjektile transporditeenuse osutamise Lux Expressi vahendusel.
Isiklike andmete subjektide hulka kuuluvad Lux Expressi veebilehekülje külastajad, kes annavad edasi oma isiklikud andmed eesmärgiga kasutada Lux Expressi veebilehekülge ja (või) saada teavet Lux Expressi teenuste kohta.
“Isiklike andmete töötlemine” – Operaatori iga tegevus (operatsioon) või Operaatori tegevuste (operatsioonide) kogum isiklike andmetega, mis on seotud automatiseerivate vahendite kasutamisega või ilma nende kasutamiseta. Isiklike andmete töötlemine sisaldab: kogumist, salvestamist, süstematiseerimist, säilitamist, hoidmist, täpsustamist (uuendamist, muutmist), eraldamist, kasutamist, üleandmist (levitamine, esitamine, ligipääs), isikupäratuks muutmist, blokeerimist, eemaldamist, hävitamist, aga ka isiklike andmete töötlemist digitehnika vahendite abil (isiklike andmete automatiseeritud töötlemine) Operaatori informatsioonisüsteemis ja isiklike andmete edasiandmist välisriigi territooriumile välisriigi võimuorganile, välismaisele füüsilisele isikule või välismaisele juriidilisele isikule (isiklike andmete piiriülene edasiandmine).
“Lux Expressi veebilehekülg” – Lux Expressi ametlik teaberessurss, mis asub internetis domeeninimede all luxexpress.eu, simpleexpress.eu, samuti kõikvõimalike muude domeeninimedega, sealhulgas sõltuvalt geograafilisest kuuluvusest kasutajat otse või kaudselt viidatud domeeninimede juurde suunav.    

1.3. Isiklike andmete subjekti põhiõigused:
- nõuda oma isiklike andmete täpsustamist, nende blokeerimist või hävitamist juhul, kui isiklikud andmed on ebatäielikud, vananenud, ebaõiged, ebaseaduslikult saadud või ei ole vajalikud töötluse välja kuulutatud eesmärgi jaoks, samuti kasutada seaduses ette nähtud meetmeid oma õiguste kaitseks;
- nõuda Lux Expressi töödeldavate oma isiklike andmete loetelu ja nende saamise allikat;
- saada teavet oma isiklike andmete töötlemise tähtaegade kohta, sealhulgas nende säilitamise tähtaegade kohta;
- nõuda kõigi isikute teavitamist, kellele varem olid teatatud tema ebaõiged või ebatäielikud isiklikud andmed, kõigist nendes tehtud välistamistest, parandustest või täiendustest;
- kaevata isiklike andmete subjektide õiguste kaitse volitatud organisse või kohtu korras tema isiklike andmete töötlemisel teostatud õigusvastaste tegevuste või tegevusetuse asjus;
- kaitsta oma õigusi ja seaduslikke huve, sealhulgas kahjude hüvitamiseks ja (või) moraalse kahju kompenseerimiseks kohtu korras.

1.4. Lux Expressi konfidentsiaalsuspoliitika, mis sisaldub käesolevas dokumendis, laieneb nii enne kui pärast selle välja andmist saadud isiklikele andmetele.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Operaator teostab Kliendi isiklike andmete töötlust eesmärgiga sõlmida Kliendiga leping rahvusvaheliseks reisija veoks, seda muuta ja lõpetada ning eesmärgiga täita niisugust lepingut, samuti eesmärgiga tagada Operaatorile võimalus kliendi isiklike andmete edasiseks kasutamiseks tema korduval pöördumisel Lux Expressi teenuste saamiseks.
Operaator teostab Kliendi isiklike andmete töötlust, vormistades Kliendile sõidudokumenti – piletit, mis kinnitab vastavalt seadusandlusele lepingu sõlmimist reisija veoks.
Operaator teostab Kliendi isiklike andmete töötlust eesmärgiga teavitada Klienti Lux Expressi teenustest, Lux Expressi veebileheküljel aga eesmärgiga anda Kliendile võimalus kasutada Lux Expressi veebilehekülge ja anda ligipääs Lux Expressi piletite iseseisva vormistamise elektroonilisele süsteemile, Kliendi sotsiaalse aktiivsuse ajaloo jälgimiseks Lux Expressi veebileheküljel.
Operaator teostab Kliendi isiklike andmete töötlust eesmärgiga täita riigipiiri kohta käiva seadusandluse (piirivalve), tolli, transpordiseadusandluse nõudeid vastavalt piirivalve, tolli, transpordi ja muude kohustusliku kontrolli liikide läbimiseks riigipiiride ületamisel.
Operaator teostab Kliendi isiklike andmete töötlust eesmärgiga täita Vene Föderatsiooni seadusandluse nõudeid transpordiohutuse ja kliendi isiklike andmete edasiandmise kohta Ühtsesse riiklikku transpordiohutuse tagamise teabesüsteemi.

3. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Vene Föderatsioonis:
Föderaalseadus kuupäevast 09.02.2007 nr 16-ФЗ "Transpordiohutusest";
Föderaalseadus kuupäevast 24.07.1998 nr 127-ФЗ "Riiklikust kontrollist rahvusvaheliste autovedude teostamise üle ja vastutusest nende teostamise korra rikkumisel";
Vene Föderatsiooni seadus kuupäevast 01.04.1993 nr 4730-1 "Vene Föderatsiooni riigipiirist";
Föderaalseadus kuupäevast 15.08.1996 nr 114-ФЗ "Vene Föderatsioonist välja sõitmise ja Vene Föderatsiooni sisse sõitmise korrast";
Tolliliidu Tollikoodeks;
Föderaalseadus kuupäevast 27.11.2010 nr 311-ФЗ "Vene Föderatsiooni tolliregulatsioonist".

Operaatori tegevuse toimumise riikides (peale kohaliku seadusandluse):
Lux Expressi piletimüügi reeglid;
Reisijateveo ja pagasiveo reeglid Lux Expressi liinidel;
Reisija rahvusvahelise veo leping, mille sõlmimist Operaatori ja Kliendi vahel tõendatakse Operaatori poolt välja antava piletiga;
Kliendi nõusolek isiklike andmete töötlemiseks, välja arvatud juhtudel, mil vastavalt seadusandlusele on isiklike andmete töötlemine lubatud ilma Kliendi nõusolekuta.

4. Isikuandmete sisu. Nende töötlemise ja kaitse kord ja tingimused.

4.1. Vastavalt avaldatud eesmärkidele teostab Operaator Kliendi järgmiste isiklike andmete töötlemist:
-    Perekonnanimi, eesnimi, isanimi;
-    sünnikuupäev;
-    isikut tõendava dokumendi liik ja number, mille järgi omandatakse sõidudokument (pilet);
-    sõidu alguspunkt, lõpp-punkt, marsruudi liik (ümberistumisteta, transiit);
-    sõidu kuupäev;
-    sugu;
-    kodakondsus;
-    viisa või muu dokumendi rekvisiidid, mis annavad välisriigi kodanikule (kodakondsuseta isikule) õiguse sissesõiduks asukohariiki ja (või) transiitläbisõiduks sellest;
-    kontakttelefoninumbrid, sealhulgas mobiilinumber;
-    meiliaadressid;
-    IP-aadress;
-    Teave „cookie“ failidest (sealhulgas teave Kliendi asukoha kohta linna täpsusega, Kliendi seadme kohta, Kliendi käitumise kohta Lux Expressi veebileheküljel, muuhulgas tema huvide ja tellimuste kohta);
-    Teave brauseri kohta (või muu programmi kohta, mille abil toimub ligipääs internetti ja pöördumine Lux Expressi veebileheküljele), ligipääsu aeg, otsitud lehekülje aadress.
Sõltuvalt konkreetsest isiklike andmete töötlemise operatsioonist töötleb Operaator Kliendi isiklikke andmeid täielikult või eraldi rekvisiitide mahus.
Kliendi isiklike andmete töötlemine piirdub eesmärkide saavutamisega, millele on viidatud käesoleva dokumendi alajaotises 2.

4.2. Operaator töötleb Kliendi isiklikke andmeid reeglina digitaalse tehnika vahendite abil (isiklike andmete automatiseeritud töötlemine) Operaatori informatsioonisüsteemi vahendusel, samuti sellega integreeritud kolmandate isikute informatsioonisüsteemide vahendusel muuhulgas järgmistel juhtudel: Kliendile pileti vormistamisel (müümisel), sellesse muutuste tegemisel, pileti tühistamisel, Kliendi arveldamisel veo lepingu osas, Kliendi informeerimisel veo lepingu täitmisest, siseoperatsioonide teostamisel, mis on seotud Kliendi veoga, transpordiohutuse nõuete täitmisel, samuti piiri- ja tolliformaalsuste täitmisel.
Töötlemise käigus võidakse Kliendi isiklikke andmeid edasi anda Lux Expressi sisearvutivõrgus interneti baasil.

4.3. Isiklike andmete üleandmine Operaatori informatsioonisüsteemiga integreeritud kolmandate isikute informatsioonisüsteemidesse toimub reeglina isikupäratul kujul ning eranditult eesmärgiga ja seoses operatsioonidega, mis on loetletud käesoleva dokumendi punktis 4.2.

4.4. Operaator teostab kliendi isiklike andmete üleandmist välisriigi territooriumile eranditult Lux Expressi juriidiliste isikute vahel, keda hõlmab mõiste “Isiklike andmete operaator” vastavalt käesoleva dokumendi punktile 1.2, sisevõrgu vahendusel interneti baasil.
Piiriülene Kliendi isiklike andmete edasiandmine välisriigi võimuorganile toimub kohaliku seadusandluse kohustuslike nõuete täitmisel, samuti Operaatorile täitmiseks kohustusliku välismaiselt organilt lähtuva nõude peale.

4.5. Operaator annab kliendi isiklikud andmed uurimis-, jälitus- ja kohtuorganitele, muule riiklikult volitatud organile nende nõudmisel, samuti alustel, mis on sätestatud kehtivas seadusandluses.
Operaator võib anda tõendina kohtule, riiklikule organile või nende ametiisikule dokumente ja teavet, mis sisaldavad kliendi isiklike andmeid, kui nad menetlevad juhtumit, mille initsiaatoriks või osaliseks Klient on.

4.6. Operaator säilitab kliendi isiklikke andmeid 5 (viie) aasta jooksul Kliendi viimase pöördumise päevast Lux Expressi teenuste poole, eesmärgiga kasutada neid kliendi järgmistel pöördumistel ja Kliendi teavitamisel Operaatori teenustest, antud tähtaja möödumisel isiklikud andmed hävitatakse.

4.7. Operaator katkestab Kliendi isiklike andmete töötlemise kokkuleppe tähtaja lõppemisel või Kliendi kokkuleppe katkestamisel tema isiklike andmete töötlemise osas, samuti juhul, kui ilmneb õigusvastane isiklike andmete töötlemine.

4.8. Operaator ja teised isikud, kes saavad kehtestatud korras ligipääsu isiklikele andmetele, tagavad isiklike andmete konfidentsiaalsuse režiimi ega avalda neid kolmandatele isikutele, ei levita neid ilma isiklike andmete subjekti nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

4.9. Isiklike andmete töötlemisel kasutab Lux Express vajalikke õiguslikke, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid ning tagab nende meetmete kasutamise isiklike andmete kaitsmiseks õigusvastase või juhusliku andmetele ligipääsemise eest, isiklike andmete hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, esitamise, levitamise eest, samuti muude õigusvastaste tegevuste eest isiklike andmete suhtes.
Tegevuse koordineerimiseks isiklike andmete töötlemise korraldamisel (sealhulgas nende ohutuse tagamiseks) on Lux Expressis määratud vastutavad isikud.

5. Isikuandmete aktualiseerimine ja parandamine.

5.1. Operaator teostab kliendi isiklike andmete aktualiseerimist ja parandamist tema korduval isiklikul pöördumisel Lux Expressi teenuste poole ja uuendatud andmete esitamisel, samuti niisuguste andmete esitamisel, mis annavad tunnistust vajadusest isikuandmeid parandada.
Lubatud on Kliendi isiklike andmete aktualiseerimine ja parandamine tema korduval pöördumisel Lux Expressi teenuste poole telefoni teel (klienditoe teabeliinil, mille andmed on avaldatud Lux Expressi veebileheküljel alajaotises „Info“), kui aktualiseerimisele (parandamisele) kuuluvad ilmsed tehnilised vead ja trükivead mõnes järgmistest Kliendi isiklike andmete rekvisiitidest: perekonnanimi, nimi, isanimi, meiliaadress, telefoninumber, ja kui Operaatoril on võimalik (sealhulgas tehniliselt) ühetähenduslikult identifitseerida Klient teiste tema käsutuses olevate usaldusväärsete Kliendi isiklike andmete põhjal.

5.2. Operaator teostab ka Kliendi isiklike andmete aktualiseerimist ja parandamist tema kirjalikul nõudmisel, mis on Operaatorile edastatud mõnel järgmisel viisil:
-    kirjaliku pöördumise edasiandmise teel Lux Expressi müügi- ja teenindusbüroodesse Operaatori tegevuse teostamise riikides;
-    kirjaliku pöördumise postiga väljastusteatega tähitud kirjana saatmise teel juriidilise isiku – Operaatori – ametlikule postiaadressile Operaatori tegevuse teostamise riikides;
-    kirjaliku pöördumise meiliga saatmise teel meiliaadressile.
Teave selle kohta, millised on kontaktaadressid, kuhu saab pöörduda isiklike andmete töötlemise küsimustes, on kirjas Lux Expressi veebileheküljel alajaotises „Info“.

5.3. Juhul kui Operaatoril tekib kahtlusi Kliendi esitatud isiklike andmete usaldusväärsuses, mis kuuluvad aktualiseerimisele või parandamisele, või nende dokumentaalse tõestuse puudumise korral on Operaatoril õigus nõuda Kliendilt aktuaalsete isiklike andmete kinnitamist dokumentaalselt (pass, abielutunnistus, nime vahetamise tunnistus ja muud dokumendid).

5.4. Antud alajaotises kehtestatud korras teostab Operaator Kliendi isiklike andmete eemaldamise (hävitamise) juhul, kui Klient keeldub nende edasisest töötlemisest, samuti teeb Kliendiga koostööd tema isiklike andmete küsimuses.

6. Informeerimine. Lux Expressi konfidentsiaalsuspoliitika muutmine.

6.1. Lux Express annab Kliendi pöördumise korral Lux Expressi veebileheküljele talle teabe võimaluse kohta tutvuda Lux Expressi Konfidentsiaalsuspoliitikaga, Kliendi edasine Lux Expressi veebilehekülje kasutamine tähendab tema nõustumist käesoleva Lux Expressi Konfidentsiaalsuspoliitika sisuga ja tema isiklike andmete töötlemisega.

6.2. Enne Kliendi sõidudokumendi (pileti) vormistamise protsessi algust, samuti reisija veo lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist annab Lux Express digitaalselt Kliendile läbi Lux Expressi veebilehekülje teabe võimaluse kohta tutvuda Lux Expressi konfidentsiaalsuspoliitikaga, viidatud operatsioonide jätkumine on võimalik üksnes Kliendi nõustumise korral tema isiklike andmete töötlemisega vastavalt Lux Expressi Konfidentsiaalsuspoliitikale.

6.3. Lux Express jätab endale õiguse käesolevat dokumenti muuta ja täiendada. Lux Expressi Konfidentsiaalsuspoliitika uus redaktsioon jõustub alates selle paigutamisest Lux Expressi veebileheküljele.

6.4. Õigeaegne tutvumine käesoleva dokumendi muutustega Lux Expressi veebileheküljel on Kliendi kohustus.